കേരളാ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് - മത്സ്യ അദാലത്ത് 2017/18

നിലവിൽ അപേഷിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ
രജിസ്റ്ററേഷൻ നമ്പർ / ഫോൺ നമ്പർ :
പുതുതായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ
ജില്ല :
ഇവയിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക :
        
മത്സ്യ ഗ്രാമം :
അപേക്ഷകൻറെ പേര് :
മത്സ്യ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അംഗത്വ നമ്പർ :
സ്ത്രീ / പുരുഷൻ :
സ്ഥിര മേൽവിലാസം :
പിൻ :
നിലവിലെ മേൽവിലാസം :
പിൻ :
ഇ -മെയിൽ :
ഫോൺ നമ്പർ :
ആധാർ നമ്പർ :
വിഷയം :
കുറിപ്പ് :
കോഡ്  :