മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് സൗജന്യ സിവിൽ സർവീസ് പരീഷാ പരിശീലനം 2017 -18

ജില്ല :
പൊതു വിവരങ്ങൾ
അപേക്ഷകൻറെ പേര് ( വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ) :
ജനന തീയതി :
സ്ത്രീ / പുരുഷൻ :
സ്ഥിര മേൽവിലാസം :
പിൻ :
നിലവിലെ മേൽവിലാസം :
പിൻ :
ഇ -മെയിൽ :
ഫോൺ നമ്പർ :
ആധാർ നമ്പർ :
രക്ഷാകർത്താവിൻറെ ബിയോമെട്രിക് കാർഡ് നമ്പർ :
ജാതി :
മതം :
രക്ഷകർത്താവ് മത്സ്യ തൊഴിലാളി ഷേമ നിധി ബോർഡ് രജി . ചെയ്‌ത വിവരം
മൽസ്യഗ്രാമത്തിൻറെ പേര് :
അംഗത്വ നമ്പർ :
ബിരുദ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ സംമ്പന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിനറെ പേരും വിലാസവും :
യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് :
വിഷയം :
പാസ്സായ വർഷം :
രജിസ്റ്ററേഷൻ നമ്പർ :
ലഭിച്ച മാർക്കും ശതമാനവും :
ബിരുദ വിദ്യാഭ്യസ കാലയളവിൽ മത്സ്യതൊഴിലാളി വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിരുന്നോ ? :