രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി

മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള വിദ്യതീരം പദ്ധതിയുടെ അപേക്ഷാ ഫോറം

ജില്ല :
പൊതു വിവരങ്ങൾ
അപേക്ഷകൻറെ പേര് ( വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ) :
ജനന തീയതി :
സ്ത്രീ / പുരുഷൻ :
സ്ഥിര മേൽവിലാസം :
പിൻ :
നിലവിലെ മേൽവിലാസം :
പിൻ :
ഇ -മെയിൽ :
ഫോൺ നമ്പർ :
ആധാർ നമ്പർ :
രക്ഷാകർത്താവിൻറെ ബിയോമെട്രിക് കാർഡ് നമ്പർ :
ജാതി :
മതം :
രക്ഷകർത്താവ് മത്സ്യ തൊഴിലാളി ഷേമ നിധി ബോർഡ് രജി . ചെയ്‌ത വിവരം
മൽസ്യഗ്രാമത്തിൻറെ പേര് :
അംഗത്വ നമ്പർ :
ഹയർ സെക്കൻഡറി / വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യസത്തെ സമ്പന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിനറെ പേരും വിലാസവും :
പഠിച്ച കോഴ്‌സ്‌ :
പഠിച്ച സിലബസ് :
പാസ്സായ വർഷം :
സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്ക് (ഫിസിക്സ് / കെമിസ്റ്ററി /ബയോളജി ) ലഭിച്ച മാർക്ക് :
കേരള മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് മുൻപ് എഴുതീട്ടുണെങ്കില് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ/ ലഭിച്ച മാർക്ക് :
ഹയർ സെക്കൻഡറി / വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യസ കാലയളവിൽ മത്സ്യതൊഴിലാളി വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിരുന്നോ ? :